TWCMS

Privacy verklaring

Laatst gewijzigd: 21 januari 2021

Onze gegevens

Telstar Webprojecten & Advies
Boezemweg 21
2641 KG Pijnacker
The Netherlands
Tel: +31(0)15 - 361 54 97
E-mail: info@telstar-web.nl

Telstar Webprojecten & Advies is een handelsnaam van Trick Webprojecten & Advies B.V. Trick Webprojecten & Advies B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nr. 54556546.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Wij verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers, (potentiële) medewerkers en stagiaires en van bezoekers van onze website die via het contactformulier een bericht sturen. Welke persoonsgegevens we verwerken, verschilt per doel van de verwerking.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Zie onderstaand een overzicht van de doelen, bijbehorende grondslagen en de persoonsgegevens die we t.b.v. de aangegeven doelen verwerken:

Uitvoering opdrachten voor klanten / door leveranciers
We verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers met als doel de totstandkoming van-, communicatie over- en uitvoering van opdrachten en bijkomende administratieve werkzaamheden. Hierbij geldt als grondslag dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht. M.b.t. dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Geslacht
 • Naam (voornaam, achternaam, tussenvoegsel)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Kamer van Koophandel-nummer
 • BTW-nummer
 • Bankgegevens

Uitvoering arbeids- / stageovereenkomsten
We verwerken persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers en stagiaires met als doel de totstandkoming van-, communicatie over- en uitvoering van arbeids- en stageovereenkomsten, plus daaruit voorvloeiende administratieve werkzaamheden. Hierbij geldt als grondslag dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor uitvoering van de arbeids- / stageovereenkomst. M.b.t. dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam (voornaam, achternaam, tussenvoegsel)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Bankgegevens
 • Eventueel overige persoonlijke gegevens die bijvoorbeeld in een CV worden gecommuniceerd, zoals genoten opleidingen, specifieke skills en andere bijzonderheden.

Bezoekers website die een vraag stellen
We verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website die via het contactformulier een bericht sturen. Het doel van deze verwerking is puur het eenmalig beantwoorden van de vraag. Grondslag hiervoor is ‘toestemming’ (wordt ook benadrukt door een checkbox onder het contactformulier). M.b.t. dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp / Bericht van de betreffende bezoeker

Beveiliging

We gaan uiteraard zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en hebben diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens veilig te verwerken.

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen (een deel van) de (persoons)gegevens die we verwerken met derde partijen die in opdracht van ons diensten uitvoeren. Onderstaand een overzicht van categorieën van partijen waarmee de gegevens worden gedeeld:

 • Managementdiensten
 • Administratie- en Accountskantoor
 • Hostingpartijen en andere internetdiensten
 • E-mail Marketing Software
 • Netwerk, Hardware en Software-leveranciers
 • (Tele)communicatie, Support-tools en overige.

Wij delen alleen persoonsgegevens met partijen waarmee een (verwerkers)overeenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij er sprake is van een fusie, overname, soortgelijke gebeurtenis of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Delen gegevens met een land of internationale

Een deel van de persoonsgegevens die we verwerken, wordt mogelijk gedeeld met een land of organisatie (een (sub)verwerker) buiten de EU. Hierbij wordt de veiligheid van de gegevens gewaarborgd doordat gekozen is voor een (sub)verwerker in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is (deze landen bieden volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau) of doordat met de verwerker in het derde land Standaard Modelbepalingen (Standard Contractual Clauses) zijn afgesloten, vaak aangevuld met een 'Bijlage Verwerking Klantgegevens' (Data Processing Addendum).

De bewaartermijn van gegevens

Onderstaand een overzicht van de vastgestelde bewaartermijnen per type gegevensverwerking:

Klanten en leveranciers
We hanteren als bewaartermijn dat we persoonsgegevens na beëindiging van een overeenkomst met een opdrachtgever of leverancier in principe binnen 3 maanden verwijderen, tenzij bijvoorbeeld een opdrachtgever op dit vlak een andere wens kenbaar maakt. Daarbij geldt uitzondering indien persoonsgegevens van belang zijn voor de financiële administratie; hierbij hanteren we de wettelijk vastgestelde termijnen.

(Potentiële) medewerkers en stagiaires
We hanteren als bewaartermijn dat we persoonsgegevens van medewerkers en stagiaires na beëindiging van een arbeids- of stageovereenkomst in principe binnen 3 maanden verwijderen, met uitzondering van persoonsgegevens die van belang zijn voor de (financiële) administratie / deze op grond van de Wet op de loonbelasting (Wlb) bewaard dienen te blijven. Hierbij hanteren we de wettelijk vastgestelde termijnen.

Bezoekers website die een vraag stellen
De persoonsgegevens die we ontvangen van website-bezoekers die het contactformulier invullen, worden niet langer bewaard dan nodig voor het beantwoorden en indien nodig opvolgen van het doorgestuurde bericht.

Uw rechten (inzage, rectificatie of verwijdering)

Zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook mag u ons vragen de gegevens aan te vullen, verbeteren of verwijderen. Een dergelijk verzoek hiertoe kunt u ons per e-mail sturen op info@telstar-web.nl.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) op basis van uw persoonsgegevens.

Klachten

Heeft u een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie? Dan lossen we dat natuurlijk graag op. We vragen u in dat geval contact met ons op te nemen. U heeft overigens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging & vragen

Telstar Webprojecten & Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Op deze pagina is altijd de actuele versie van de privacyverklaring te vinden.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Vragen?

Neem contact met ons op.

015 - 361 54 97